Zámer

Vytvoriť monografiu všetkých doteraz známych pravekých, protohistorických a stredovekých opevnení – hradísk, hrádkov, refúgií s nasledovnými cieľmi:

 • prezentovať širokej verejnosti bohatosť pamiatkového fondu – NKP ale aj archeologických nálezísk,
 • oboznámiť miestne samosprávy ako i širokú verejnosť o charaktere nálezísk v ich katastri, ich pamiatkovej ochrane, o archeologických aktivitách a ich výsledkoch,
 • prezentovať dejiny archeologického výskumu v regióne Liptov so zameraním sa na nepublikované informácie z archívov,
 • podnietiť miestne samosprávy k rozvoju turistického ruchu so zameraním sa na prezentované archeologické náleziská. Rovnako vzbudiť záujem miestnych samospráv na získanie prostriedkov pre systematický archeologický výskum konkrétneho náleziska,
 • vzbudiť pozitívny patriotizmus občanov a následne prirodzenú ochranu „svojho“ kultúrneho dedičstva,
 • ponúknuť základným a stredným školám pomôcku pri výučbe regionálnej histórie,
 • prostredníctvom dejín výskumu poukázať na významné osobnosti, ktoré sa výraznou mierou pričinili k objavovaniu archeologických nálezísk, získavaniu vzácnych predmetov do múzeí a vďaka ich nesmiernemu zanieteniu vyzdvihli význam Liptova aj z hľadiska bohatstva pamiatkového fondu.

Účel a prínos

 • učebná pomôcka pre učiteľov dejepisu základných a stredných škôl (Bezplatný exemplár na každú ZŠ a SŠ v okrese L. Mikuláš a Ružomberok (79 vrátane špeciálnych a odborných škôl),
 • podnietenie miestnych samospráv k rozvoju cestovného ruchu so zameraním sa na tvorbu nových turistických chodníkov, informačných tabúľ, realizácie systematických archeologických výskumov ako možnosť rozvíjať turizmus v regióne,
 • osobitosť monografie okrem zosumarizovania všetkých známych dostupných údajov k evidovaným náleziskám okresov Ružomberok a Liptovský Mikuláš je aj v pridanej hodnote viacerých zaujímavostí – povestí, opisov udalostí viažucich sa na konkrétnu lokalitu, kalendárium zaujímavých udalostí, histórie bádania so zameraním sa na odkaz J. Kürtiho,
 • podnietenie širokej verejnosti k väčšiemu záujmu o miestnu históriu.

Obsah knihy

 • Úvod
 • Ako knihu používať
 • Objavovanie dávnej minulosti Liptova
 • Okres Liptovský Mikuláš
 • Okres Ružomberok
 • Kalendárium
 • Slovník archeologických pojmov
 • Literatúra

Počet strán: 417

Čo obsahuje každá archeologická lokalita

 • názov polohy, nadmorská výška (podľa google maps alebo mapy 1:10 000);
 • národná kultúrna pamiatka – áno/nie, č. národnej kultúrnej pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu;
 • datovanie;
 • typ lokality - hradisko, refúgium, hrádok;
 • metóda dokumentácie archeologického náleziska: archeologický výskum - sondážny/plošný; povrchový prieskum; prospekcia detektorom kovov (kto a kedy)
 • stručný opis náleziska
 • prístupnosť náleziska; turistická trasa; vhodnosť/nevhodnosť lokality na prezentáciu a využitie v cestovnom ruchu
 • hnuteľné nálezy – áno/nie. Ak áno, aké?
 • miesto uloženia nálezov – ak je známe;
 • literatúra viažuca sa na nálezisko;
 • lokalizácia náleziska na ortofoto mape s vyznačenými najbližšími turistickými trasami

Zoznam obcí spomínaných v knihe

Beňadiková, Bešeňová, Bobrovček, Bobrovec, Bobrovník, Bodice, Bukovina, Černová, Demänovská Dolina, Dúbrava, Galovany, Hubová, Hybe, Ižipovce, Jakubovany, Jamník, Kalameny, Komjatná, Konská, Kráľová Lehota, Kvačany - Dlha Lúka, Lazisko, Likavka, Liptovská Anna, Liptovská Mara, Liptovská Osada, Liptovská Porúbka, Liptovská Sielnica, Liptovská Štiavnica, Liptovská Teplá, Liptovské Matiašovce, Liptovské Revúce, Liptovské Sliače, Liptovský Hrádok, Liptovský Ján, Liptovský Michal, Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš – Iľanovo, Liptovský Mikuláš – Ondrášová, Liptovský Mikuláš – Ploštín, Liptovský Peter, Liptovský Trnovec, Lisková, Lúčky, Ludrová, Ľubeľa, Madočany, Malatíny, Malužiná, Martinček, Parížovce, Partizánska Ľupča, Pavčina Lehota, Pavlová Ves, Podtureň, Pribylina, Ružomberok, Smrečany, Stankovany, Turík, Uhorská Ves, Valašská Dubová, Važec, Veterná Poruba, Vlašky, Vlkolínec, Vyšná Boca, Východná, Východná – Belansko, Závažná Poruba

Vydanie knihy

november 2016